Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Voorbeeld arbeidscontract

  Wat is een arbeidscontract?

  In een arbeidscontract maken de werkgever en de werknemer belangrijke afspraken met elkaar over het werken in loondienst. Dat kun je makkelijk zelf doen met een voorbeeld arbeidscontract.

  Een arbeidscontract is hetzelfde als een arbeidsovereenkomst. Je hebt het dus over hetzelfde.

  De juridische uitleg van het arbeidscontract is wat moeilijker. Een arbeidscontract is een overeenkomst waarbij de werknemer zich gedurende zekere tijd verbindt persoonlijke arbeid te verrichten, in dienst van de werkgever, waarvoor de werknemer loon ontvangt. Deze juridische uitleg vraagt mogelijk om een toelichting.

  Waarom een arbeidscontract?

  Je legt dus in een arbeidscontract afspraken vast die gelden in een arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer. Het is voor jullie beide belangrijk te weten welke rechten en plichten er gelden, bijvoorbeeld bij een proeftijd of bij ziekte.

  Besteed de nodige aandacht aan de inhoud van een arbeidscontract bij het indienst nemen (of houden) van personeel in loondienst. Als je de afspraken vanaf het begin niet goed regelt, kan dit nare gevolgen hebben. Met een goed opgesteld voorbeeld arbeidscontract zorg je voor je personeelsdossier, bouw je juridische zekerheden in en voorkom je (juridische) problemen.

  Gratis voorbeeld arbeidscontract

  Arbeidsovereenkomsten zijn er in verschillende soorten en maten. Nadat je je inschrijft voor onze tips & actualiteiten ontvang je meteen gratis een voorbeeld arbeidscontract. Je krijgt meteen toegang tot een downloadpagina met vier voorbeelden van de meest gebruikte arbeidsovereenkomsten. Kies vervolgens het voorbeeld arbeidscontract dat bij jouw situatie past. Alle vier de voorbeelden van verschillende arbeidscontracten downloaden is ook mogelijk.

  Verschillende arbeidscontracten

  Er zijn verschillende arbeidscontracten. Wij vertellen je meer over de vier meest gebruikte arbeidscontracten voor werknemers. 

  Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

  Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als er bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst geen afspraken zijn gemaakt voor welke periode de overeenkomst wordt afgesloten. Er is dan sprake van een vast dienstverband.

  Kenmerken:
  • de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd loopt door zolang geen van de partijen de overeenkomst beëindigt. Daarvoor gelden bepaalde regels, zoals het in acht nemen van een opzegtermijn, een ontslagprocedure via het UWV of kantonrechter of het overeenkomen van een ontslag met wederzijds goedvinden met een vaststellingsovereenkomst.
  • bij bepaalde functies is het verstandig om een concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding en/of boetebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Er gelden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geen beperkingen;
  • het opnemen van een proeftijdbeding kan voor maximaal twee maanden (bij een vast contract; bij tijdelijke contracten vanaf 6 maanden is dat 1 maand) en moet schriftelijk zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Lees meer over de proeftijd;
  • vanaf de eerste dag van een dienstverband geldt een transitievergoeding.

  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (einddatum)

  Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd neem je een einddatum (kalenderperiode) in het contract op. De overeenkomst loopt dan op die datum van rechtswege af. Je kunt in die periode bekijken of de nieuwe werknemer aan de gestelde verwachtingen voldoet en of hij in het team past. Daarna kun je de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog twee keer verlengen (in totaal drie arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in drie jaar tijd). Lees meer over de duur van een arbeidsovereenkomst voor een afgesproken kalenderperiode.

  Kenmerken:
  • je spreekt met elkaar een einddatum af (bijvoorbeeld voor zes maanden of een jaar);
  • je kunt arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd onder voorwaarden verlengen. Lees meer over de ketenregeling;
  • het opnemen van een concurrentiebeding in een tijdelijk arbeidscontract kan alleen nog met schriftelijk motivatie. Lees meer over het concurrentiebeding;
  • het opnemen van een proeftijdbeding kan alleen nog in een tijdelijke arbeidsovereenkomst vanaf zes maanden. Het beding moet schriftelijk zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Lees meer over de proeftijd;
  • uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst moet je de werknemer schriftelijk laten weten of je met hem verder gaat en zo ja onder welke voorwaarden en voor hoe lang. Doe je dit niet, dan behoor je een boete (van maximaal een maandsalaris) te betalen. Lees meer over de aanzegtermijn;
  • bij het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt een transitievergoeding;
  • het arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds beëindigen (via kantonrechter of UWV) kan alleen met een tussentijds opzegbeding; maar niet als je met elkaar een vaststellingsovereenkomst overeenkomt.

  Arbeidsovereenkomst op projectbasis

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kun je ook afspreken voor de duur van een project. Het is daarbij zeer belangrijk dat je het project goed omschrijft en nadrukkelijk aangeeft wanneer het eindigt.

  De tijdsduur van de overeenkomst moet hierbij “objectief bepaalbaar” zijn: de duur van de arbeidsovereenkomst mag op geen enkele manier afhangen van de wil van de werkgever. Er mag dus geen onduidelijkheid zijn over wanneer het project en dus de arbeidsovereenkomst is afgerond. Lees meer over de duur van een project in een arbeidsovereenkomst.

  Kenmerken:
  • je maakt een duidelijke omschrijving van het project en spreekt duidelijk met de werknemer af wat een objectief bepaalbaar einde is van dat project. Heb je echter geen objectief eindmoment bepaald? Dan treedt de medewerker voor onbepaalde tijd bij jou in dienst;
  • neem voor alle zekerheid een einddatum op in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (stel dat de werknemer ziek wordt of dat je niet tevreden bent over het functioneren en daardoor het project uitloopt);
  • het is mogelijk om deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te verlengen, bijvoorbeeld voor een ander project, maar ook voor het verrichten van andere werkzaamheden binnen het bedrijf die niet onder het project vallen. De ketenregeling blijft overigens wel van kracht.
  • het opnemen van een concurrentiebeding in dit arbeidscontract kan alleen met een schriftelijk motivatie. Lees meer over het concurrentiebeding;
  • je kunt maximaal een maand proeftijd afspreken. Je moet het beding schriftelijk opnemen in de arbeidsovereenkomst. Lees meer over de proeftijd;
  • bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst op projectbasis geldt een transitievergoeding;
  • de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigen (via kantonrechter of UWV) kan alleen met een tussentijds opzegbeding; maar niet als je een vaststellingsovereenkomst overeenkomt.

  Arbeidsovereenkomst voor vervanging

  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kun je ook afspreken voor de tijd dat een zieke of zwangere werknemer moet worden vervangen. Omschrijf daarbij duidelijk wat je verstaat onder een terugkeer op het werk als er complicaties optreden bij de ziekte of zwangerschap.

  Denk bijvoorbeeld aan:

  • arbeidsongeschiktheid na de bevalling of aansluitend ouderschapsverlof
  • aan een arbeidsongeschikte werknemer die niet meer terugkeert op het werk of aangepast werk gaat verrichten.
  • neem voor alle zekerheid een einddatum op in de arbeidsovereenkomst;
  • je kunt arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd onder voorwaarden verlengen. Lees meer over de ketenregeling;
  • het opnemen van een concurrentiebeding in dit arbeidscontract kan alleen met een schriftelijk motivatie. Lees meer over het concurrentiebeding;
  • je kunt maximaal een maand proeftijd afspreken en deze moet schriftelijk zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Lees meer over de proeftijd;
  • bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst geldt een transitievergoeding;
  • de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigen (via kantonrechter of UWV) kan alleen met een tussentijds opzegbeding; maar niet als je een vaststellingsovereenkomst overeenkomt.

  Wat moet er in een voorbeeld arbeidscontract staan?

  In alle verschillende arbeidscontracten moeten de belangrijkste afspraken staan over het werk, de arbeidsvoorwaarden en het dienstverband. De volgende gegevens moeten er vanuit de wet minimaal in een arbeidsovereenkomst vermeld staan:

  Tip! Heb je te maken met een cao? Dan moet je je houden aan de afspraken die daarin staan. Soms staan er regels in over de vorm en inhoud van het arbeidscontract. Ook kan de cao een modelovereenkomst verplichten. Dat betekent dat je dan een vaste vorm hebt van de arbeidsovereenkomst. Je mag hier dan geen andere afspraken in zetten.

  Voorbeeld arbeidscontract nodig? In ons voorbeeld arbeidscontract zijn al deze gegevens standaard opgenomen. Download nu gratis.

  Moet ik een arbeidscontract schriftelijk afsluiten?

  Het is niet verplicht om afspraken in een arbeidscontract te zetten. Het is wel verstandig om dit te doen. Je voorkomt dan onduidelijkheid over elkaars rechten en plichten. Je dan kan dan niet makkelijk terugvallen op afspraken die je met elkaar gemaakt hebt.

  Ook nemen veel werkgevers meer voorwaarden in het contract op dan volgens de wet hoeft. Denk bijvoorbeeld aan een concurrentiebeding en een geheimhoudingsovereenkomst. In sommige gevallen is het zelfs verplicht om afspraken op papier te zetten. Dit is bijvoorbeeld zo bij afspraken over de proeftijd.

  Wat kun je verder in een arbeidscontract zetten?

  Het is verstandig aanvullende afspraken schriftelijk vast te leggen in de arbeidsovereenkomst. Denk hierbij aan een geheimhoudingsbeding, wat te doen bij ziekte, de huisregels etc. Deze zaken worden vaak vergeten, maar zijn van groot belang bij vertrek naar een concurrent (zonder enig beding), arbeidsongeschiktheid (geen verzuimreglement) of wangedrag van een werknemer (och... dat wist ik niet...)

  Hieronder een overzicht van 30 mogelijkheden voor meer juridische zekerheid:

  • redelijke voorstellen voor tijdelijke uitoefening van andere werkzaamheden;
  • flexibele inzet binnen een straal van .. km. vanaf de standplaats;
  • eventueel vanuit huis werken;
  • werktijden;
  • overwerk (wel of niet inbegrepen in salaris);
  • overige arbeidsvoorwaarden zoals bonus, 13e maand, winstuitkering, provisie etc.
  • bedrijfsmiddelen;
  • reiskostenvergoeding;
  • onkostenvergoeding;
  • studiekostenbeding;
  • ziektekosten;
  • arbeidsongeschiktheid;
  • re-integratie einde dienstverband;
  • concurrentiebeding (let op bij tijdelijke contracten);
  • relatiebeding;
  • verbod nevenwerkzaamheden;
  • geheimhoudingsbeding;
  • giften;
  • documenten;
  • auteursrecht en intellectueel eigendom;
  • boetebeding;
  • schorsing;
  • wijziging arbeidsovereenkomst;
  • tussentijds opzegbeding;
  • informatieplicht werknemer m.b.t. fysieke/psychische gesteldheid voor functie
  • toepasselijk recht, geschillen en slotbepaling

  In ons voorbeeld arbeidscontract vind je deze aanvullende afspraken niet terug. Vaak is dat maatwerk. Je kunt als je dat wilt zelf de aanvullende afspraken toevoegen aan het voorbeeld arbeidscontract.

  Recente wijzigingen in de verschillende arbeidscontracten (per 2020)

  1. Een werknemer heeft na (maximaal) 3 jaar dienstverband recht op een vast contract (in plaats van eerder 2 jaar).

  Werknemers hebben na 3 tijdelijke contracten of contracten tijdens een duur van maximaal 3 jaar (wat eerder komt) recht op een vast contract. De tussenperiode die ervoor zorgt dat de keten opnieuw begint te lopen, blijft 6 maanden.

  2. Een werknemer heeft vanaf de eerste dag recht op transitievergoeding.

  Eerder had een medewerker nog recht op een transitievergoeding na twee jaar in dienst te zijn geweest. Dit is nu gewijzigd bij recht op een transitievergoeding direct bij aanvang van het dienstverband. De hoogte van de transitievergoeding zal vaak een relatief laag bedrag zijn en betaal je als je een contract niet verlengd. Ook is de berekening van de transitievergoeding gewijzigd.

  3. Voor tijdelijke contracten geldt een hogere WW-premie.

  Werkgevers betalen vanaf nu een hogere premie voor de Werkloosheidswet (WW) voor flex-werknemers of werknemers met een tijdelijk contract.


  Hulp bij opstellen voorbeeld arbeidscontract

  Als je de afspraken vooraf goed op papier zet, heb je er verder gedurende het arbeidscontract en bij uitdiensttreding geen omkijken meer naar. De Personeelsman stelt een arbeidscontract telefonisch op of op afspraak op locatie in de regio Utrecht.

  Als je de afspraken vooraf goed op papier zet, heb je er verder gedurende het arbeidscontract en bij uitdiensttreding geen omkijken meer naar. De Personeelsman stelt een arbeidscontract telefonisch op of op afspraak op locatie in de regio Utrecht.

  We lopen samen alle contractuele mogelijkheden door en zorgen ervoor dat je snel een volledig op maat gemaakt arbeidscontract ontvangt. Dus niet zelf een Word document invullen zoals bij het gratis te downloaden voorbeeld arbeidscontract; wij regelen de opmaak en je ontvangt daarbij ook een gratis exemplaar in PDF dat je kunt toezenden aan de werknemer. Heb je na afloop nog vragen over het arbeidscontract? Dan kun je die gratis stellen.

  voorbeeld arbeidscontract

  TELEFONISCH
  ARBEIDSCONTRACT OPSTELLEN

  € 99,-

  voorbeeld arbeidscontract

  OP LOCATIE
  ARBEIDSCONTRACT OPSTELLEN

  € 249,-
  Veel gestelde vragen over arbeidscontracten

  Moet een arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk zijn opgesteld?

  Is het nu contract, arbeidscontract, arbeidsovereenkomst of ….?

  Moet een arbeidsovereenkomst op papier staan?

  Wanneer moet je de afspraken aan de werknemer laten weten?

  Kan ik contractuele toezeggingen nog wijzigen?

  Kan ik een tijdelijk contract tussentijds opzeggen?

  Moet ik iets vermelden in de arbeidsovereenkomst over overwerk?

  Mag je onderscheid maken tussen werknemers met vast of tijdelijk contract?

  Wat geldt er als ik de werknemer niets heb laten horen over een verlenging?

  Zit ik voor altijd vast aan een werknemer in vaste dienst?

  Wat geldt er voor tijdelijke arbeidscontracten als mijn bedrijf wordt overgenomen?

  Kan ik de werknemer een tijdelijk contract aanbieden na een zzp- of uitzendperiode?

  Voorbeeld Arbeidscontract / bijgewerkt 1 januari 2020