Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

Geen producten in winkelwagen

Voorbeeld arbeidscontract

Waarom een arbeidscontract?

In een arbeidscontract (ook wel arbeidsovereenkomst genoemd) worden afspraken vastgelegd die gelden in een arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer. Het is voor jullie beide belangrijk te weten welke rechten en plichten er gelden, bijvoorbeeld bij een proeftijd of bij ziekte.

De Personeelsman helpt je graag bij het opstellen van afspraken met de medewerker: telefonisch op maat voor 99 euro of via een kosteloos te downloaden voorbeeld arbeidscontract.

Besteed in ieder geval de nodige aandacht aan de inhoud van een arbeidscontract bij het indienst nemen (of houden) van personeel in loondienst. Als je de afspraken vanaf het begin niet goed regelt, kan dit nare gevolgen hebben. Met een goed opgesteld arbeidscontract zorg je voor een goede basis van je personeelsbeheer, bouw je juridische zekerheden in en voorkom je problemen.

Gratis downloaden voorbeeld arbeidscontract

Arbeidsovereenkomsten zijn er in verschillende soorten en maten. Hieronder zie je de meest gebruikte overeenkomsten waarvan je na inschrijving voor onze tips & actualiteiten gratis voorbeelden van arbeidscontracten kunt downloaden.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als er bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst geen afspraken zijn gemaakt voor welke periode de overeenkomst wordt afgesloten. Er is dan sprake van een vast dienstverband.

Kenmerken:
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (einddatum)

Bij een bepaalde tijdscontract benoem je een einddatum (kalenderperiode). Het contract loopt dan op die datum van rechtswege af. Je kunt in die periode bekijken of de nieuwe werknemer aan de gestelde verwachtingen voldoet en of hij in het team past. Daarna kun je het tijdelijke contract nog twee keer verlengen (in totaal drie bepaalde tijdscontracten in twee jaar tijd). Lees meer over de duur van een arbeidsovereenkomst voor een afgesproken kalenderperiode.

Kenmerken:
 • je spreekt met elkaar een einddatum af (bijvoorbeeld voor zes maanden of een jaar);
 • je kunt arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd onder voorwaarden verlengen met de 3 x 2 x 6 regel. Lees meer over de ketenregeling;
 • het opnemen van een concurrentiebeding in een tijdelijk arbeidscontract kan alleen nog met schriftelijk motivatie. Lees meer over het concurrentiebeding;
 • het opnemen van een proeftijdbeding kan alleen nog in een tijdelijke arbeidsovereenkomst vanaf zes maanden. Het beding moet schriftelijk zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Lees meer over de proeftijd;
 • uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst moet je de werknemer schriftelijk laten weten of je met hem verder gaat en zo ja onder welke voorwaarden en voor hoe lang. Doe je dit niet, dan behoor je een boete (van maximaal een maandsalaris) te betalen. Lees meer over de aanzegtermijn;
 • bij het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een (aansluitend) dienstverband van tenminste 2 jaar, geldt een transitievergoeding;
 • het tijdelijke arbeidscontract tussentijds beëindigen (via kantonrechter of UWV) kan alleen met een tussentijds opzegbeding; tenzij je een vaststellingsovereenkomst overeenkomt.
Arbeidsovereenkomst op projectbasis

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kun je ook afspreken voor de duur van een project. Het is daarbij zeer belangrijk dat je het project goed omschrijft en expliciet aangeeft wanneer het eindigt. De tijdsduur van de overeenkomst moet hierbij “objectief bepaalbaar” zijn: de duur van de arbeidsovereenkomst mag op geen enkele wijze afhangen van de wil van de werkgever. Er mag dus geen onduidelijkheid zijn over wanneer het project en dus de arbeidsovereenkomst is afgerond. Lees meer over de duur van een project in een arbeidsovereenkomst.

Kenmerken:
 • je maakt een duidelijke omschrijving van het project en spreekt duidelijk met de werknemer af wat een objectief bepaalbaar einde is van dat project. Heb je echter geen objectief eindmoment bepaald? Dan treedt de medewerker voor onbepaalde tijd bij jou in dienst;
 • neem voor alle zekerheid een einddatum op in de arbeidsovereenkomst (stel dat de werknemer ziek wordt of dat je niet tevreden bent over het functioneren en mede daardoor het project uitloopt);
 • het is mogelijk om de arbeidsoverereeenkomst te verlengen, bijvoorbeeld voor een ander project, maar ook voor het verrichten van andere werkzaamheden binnen het bedrijf die niet onder het project vallen. De ketenregeling blijft overigens wel van kracht.
 • het opnemen van een concurrentiebeding in dit arbeidscontract kan alleen met een schriftelijk motivatie. Lees meer over het concurrentiebeding;
 • je kunt maximaal een maand proeftijd afspreken. Je moet het beding schriftelijk opnemen in de arbeidsovereenkomst. Lees meer over de proeftijd;
 • bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst op projectbasis waarbij de werknemer tenminste 2 jaar (aansluitend) voor jouw bedrijf heeft gewerkt, geldt een transitievergoeding;
 • de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigen (via kantonrechter of UWV) kan alleen met een tussentijds opzegbeding; tenzij je een vaststellingsovereenkomst overeenkomt.
Arbeidsovereenkomst voor vervanging

Een arbeidsovereenkomst kun je ook afspreken voor de tijd dat een zieke of zwangere werknemer moet worden vervangen. Omschrijf daarbij duidelijk wat je verstaat onder een terugkeer op het werk als er complicaties optreden bij de ziekte of zwangerschap. Denk aan arbeidsongeschiktheid na de bevalling of aansluitend ouderschapsverlof of aan een arbeidsongeschikte werknemer die niet meer terugkeert op het werk of aangepast werk gaat verrichten. Lees meer over de duur van een vervanging bij ziekte of zwangerschap in een arbeidsovereenkomst.

Kenmerken:
 • neem voor alle zekerheid een einddatum op in de arbeidsovereenkomst;
 • je kunt arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd onder voorwaarden verlengen met de 3 x 2 x 6 regel. Lees meer over de ketenregeling;
 • het opnemen van een concurrentiebeding in dit arbeidscontract kan alleen met een schriftelijk motivatie. Lees meer over het concurrentiebeding;
 • je kunt maximaal een maand proeftijd afspreken en deze moet schriftelijk zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Lees meer over de proeftijd;
 • bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer tenminste 2 jaar (aansluitend) voor jouw bedrijf heeft gewerkt, geldt een transitievergoeding;
 • de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigen (via kantonrechter of UWV) kan alleen met een tussentijds opzegbeding; tenzij je een vaststellingsovereenkomst overeenkomt.

Wat typeert een arbeidscontract?

We besparen je de volledige juridische uitleg. In het kort komt het er op neer dat je een arbeidsovereenkomst afsluit als je personeel in loondienst neemt. Dit is een overeenkomst waarbij de werknemer zich gedurende zekere tijd verbindt persoonlijke arbeid te verrichten, in dienst van jou als werkgever, waarvoor de werknemer loon ontvangt. Deze summiere uitleg vraagt mogelijk om een toelichting.

Wat moet er in een arbeidscontract staan?

In een arbeidsovereenkomst staan de belangrijkste afspraken over het werk, de arbeidsvoorwaarden en het dienstverband. De volgende gegevens moeten er vanuit de wet minimaal in een arbeidsovereenkomst vermeld staan:

Voorbeeld arbeidscontract nodig? In het voorbeeld arbeidscontract zijn bovenstaande gegevens standaard opgenomen. Download nu gratis.

Maatwerk arbeidscontract verstandig

Het is verstandig aanvullende afspraken schriftelijk vast te leggen in de arbeidsovereenkomst. Denk hierbij aan een geheimhoudingsbeding, wat te doen bij ziekte, de huisregels etc. Deze zaken worden vaak vergeten, maar zijn van groot belang bij vertrek naar een concurrent (zonder enig beding), arbeidsongeschiktheid (geen verzuimreglement) of wangedrag van een werknemer (ooh... dat wist ik niet...)

Hieronder een overzicht van 30 mogelijkheden voor meer juridische zekerheid:

 • redelijke voorstellen voor tijdelijke uitoefening van andere werkzaamheden;
 • flexibele inzet binnen straal van .. km. vanaf de standplaats;
 • eventueel vanuit huis werken;
 • werktijden;
 • overwerk (wel of niet inbegrepen in salaris);
 • overige arbeidsvoorwaarden zoals bonus, 13e maand, winstuitkering, provisie etc.
 • bedrijfsmiddelen;
 • reiskostenvergoeding;
 • onkostenvergoeding;
 • studiekostenbeding;
 • ziektekosten;
 • arbeidsongeschiktheid;
 • re-integratie einde dienstverband;
 • concurrentiebeding (let op bij tijdelijke contracten);
 • relatiebeding;
 • verbod nevenwerkzaamheden;
 • geheimhoudingsbeding;
 • giften;
 • documenten;
 • auteursrecht en intellectueel eigendom;
 • boetebebeding;
 • schorsing;
 • wijziging arbeidsovereenkomst;
 • tussentijds opzegbeding;
 • informatieplicht werknemer m.b.t. fysieke/psychische gesteldheid voor functie
 • toepasselijk recht, geschillen en slotbepaling

Toekomstige wijzigingen in de arbeidsovereenkomst

1. Een werknemer krijgt na 3 jaar dienstverband recht op een vast contract in plaats van 2 jaar.

Werknemers hebben straks na 3 tijdelijke contracten of contracten tijdens een duur van maximaal 3 jaar (wat eerder komt) recht op een vast contract. De tussenperiode die ervoor zorgt dat de keten opnieuw begint te lopen, blijft 6 maanden en dus ongewijzigd.

2. Bij indiensttreding is straks een proeftijd van 5 maanden toegestaan als je meteen een vast contract afsluit.

Op dit moment is de maximale proeftijd nog 2 maanden. Voor meerjaarscontracten (langer dan 2 jaar) wordt de maximale proeftijd verlengd van 2 maanden naar 3 maanden.

In alle andere situaties blijft de maximale duur van de proeftijd hetzelfde. Dit betekent dat je straks nog steeds geen proeftijd mag opnemen in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. Voor een contract dat langer duurt dan zes maanden en korter dan twee jaar blijft de maximale proeftijd een maand. Bij tijdelijke contracten kunnen andere regels voor de proeftijd gelden. Dit kan alleen als dit in de cao staat.

3. Werknemer heeft straks direct na indiensttreding recht op een transitievergoeding.

Momenteel heeft een medewerker nog recht op een transitievergoeding na twee jaar in dienst te zijn geweest.Dit wordt direct bij aanvang dienstverband. De hoogte van de transitievergoeding zal vaak een relatief laag bedrag zijn en betaal je als je een contract niet verlengd.

Ook wijzigt de berekening van de transitievergoeding na het tiende dienstjaar.Op dit moment krijgen medewerkers voor de eerste tien jaar een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Voor de jaren daarna heeft de werknemer nu recht op een half maandsalaris per gewerkt jaar. Dit laatste wijzigt straks: ook na het tiende dienstjaar ontvangt een werknemer een derde maandsalaris per gewerkt jaar. De overgangsregelings voor vijftigplussers blijft onveranderd.

4. Voor tijdelijke contracten geldt straks mogelijk een hogere WW-premie.

In het regeerakkoord is opgenomen dat werkgevers straks een hogere premie voor de Werkloosheidswet (WW) betalen als zij werknemers een tijdelijk contract aanbieden. Als de WW-premie afhankelijk wordt van het soort arbeidscontract, vervalt de differentiatie per sector.

Hulp bij opstellen arbeidscontract

Als je de afspraken vooraf goed op papier zet, heb je er verder gedurende het arbeidscontract en bij uitdiensttreding geen omkijken meer naar. De Personeelsman stelt een arbeidscontract telefonisch op of op afspraak op locatie in de regio Utrecht.

Als je de afspraken vooraf goed op papier zet, heb je er verder gedurende het arbeidscontract en bij uitdiensttreding geen omkijken meer naar. De Personeelsman stelt een arbeidscontract telefonisch op of op afspraak op locatie in de regio Utrecht.

We lopen samen alle contractuele mogelijkheden door en zorgen ervoor dat je snel een volledig opmaat gemaakt arbeidscontract ontvangt. Dus niet zelf een Word-document invullen zoals bij het gratis te downloaden voorbeeld arbeidscontract; wij regelen de opmaak en je ontvangt daarbij ook een gratis exemplaar in PDF dat je kunt toezenden aan de werknemer. Heb je na afloop nog vragen over het arbeidscontract? Dan kun je die gratis stellen.

voorbeeld arbeidscontract

TELEFONISCH
ARBEIDSCONTRACT OPSTELLEN

€ 99,-

voorbeeld arbeidscontract

OP LOCATIE
ARBEIDSCONTRACT OPSTELLEN

€ 249,-
Veel gestelde vragen over arbeidscontracten

Moet een arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk zijn opgesteld?

Is het nu contract, arbeidscontract, arbeidsovereenkomst of ….?

Moet een arbeidsovereenkomst op papier staan?

Wanneer moet je de afspraken aan de werknemer laten weten?

Kan ik contractuele toezeggingen nog wijzigen?

Kan ik een tijdelijk contract tussentijds opzeggen?

Moet ik iets vermelden in de arbeidsovereenkomst over overwerk?

Mag je onderscheid maken tussen werknemers met vast of tijdelijk contract?

Wat geldt er als ik de werknemer niets heb laten horen over een verlenging?

Zit ik voor altijd vast aan een werknemer in vaste dienst?

Wat geldt er voor tijdelijke arbeidscontracten als mijn bedrijf wordt overgenomen?

Kan ik de werknemer een tijdelijk contract aanbieden na een zzp- of uitzendperiode?

Voorbeeld Arbeidscontract / bijgewerkt 30 januari 2018