Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

Geen producten in winkelwagen

Algemene voorwaarden

Onze klanten weten dat de Personeelsman doet wat hij belooft. Onze manier van zaken doen met onze klanten is beschreven in 11 spelregels. Deze zijn afgeleid van onze Algemene Voorwaarden. Wij gaan voor 100% tevreden klanten. Niet helemaal tevreden? Laat het ons weten! Wij lossen het dan vervolgens op. Meer weten over onze werkwijze? Lees dan onze 11 spelregels.

Hieronder vind je de volledige Algemene Voorwaarden van de Personeelsman in juridische vorm. Deze zijn vrij uitgebreid omdat wij meerdere diensten aanbieden, zowel on-line als off-line, en soms te maken hebben met samenwerkingspartners. Te veel informatie? Download dan onze verkorte versie.

Algemene Voorwaarden in volledige vorm

Algemene Voorwaarden De Personeelsman, gevestigd aan Forum 26 , 3995 ZH, te Houten.
Ingeschreven bij de KvK onder nummer 61582557.
Tot stand gekomen op 15-04-2015.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

De Personeelsman: De Personeelsman, ingeschreven bij de KvK onder nummer 61582557.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die De Personeelsman voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen De Personeelsman en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en
De Personeelsman.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering zonder betaling of tegen korting de dienst wordt verricht voor de opdrachtgever.

Artikel 2. Werkingssfeer

2.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen De Personeelsman en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Personeelsman, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden De Personeelsman en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
2.5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met De Personeelsman zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en/of offertes

3.1. Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2. Alle aanbiedingen en/of offertes van De Personeelsman zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
3.3. De aanbieding en/of offerte geldt zolang de producten en diensten aangeboden worden.
3.4. De Personeelsman kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod, dan is De Personeelsman daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Personeelsman anders aangeeft.
3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Personeelsman niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van De Personeelsman.

Artikel 5. Duur overeenkomst

5.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6. Wijziging overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt De Personeelsman de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
6.2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Personeelsman zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
6.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal De Personeelsman de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
6.4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal De Personeelsman daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal De Personeelsman proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
6.5. De Personeelsman zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De Personeelsman kunnen worden toegerekend.
6.6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en De Personeelsman zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7. Uitvoering overeenkomst

7.1. De Personeelsman zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2. De Personeelsman heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3. De Personeelsman heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
7.4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft De Personeelsman het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is De Personeelsman niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
7.5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft De Personeelsman het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.6. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan De Personeelsman.
7.7. De Wederpartij is in het kader van advisering uitsluitend gerechtigd vragen te stellen ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering van de Klant. De Wederpartij mag geen vragen insturen namens derden.
7.8. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft De Personeelsman het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
7.9. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Prijzen en tarieven

8.1. De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
8.2. Prijzen en tarieven worden vooraf overeengekomen in de offerte. Daarnaast kunnen er meerwerk kosten gerekend worden.
8.3. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
8.4. Van alle bijkomende kosten zal De Personeelsman tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 9. Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

9.1. Indien De Personeelsman bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is De Personeelsman gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
9.2. Indien De Personeelsman het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
9.3. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
- de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op De Personeelsman rustende verplichting ingevolge de wet;
- de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van materialen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
- De Personeelsman alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
- bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
9.4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
9.5. De Personeelsman zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. De Personeelsman zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 10. Levering

10.1. Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
10.2. Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
10.3. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Artikel 11. Leveringstermijnen

11.1. De levering zal plaatsvinden binnen een door De Personeelsman opgegeven termijn.
11.2. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
11.3. Indien De Personeelsman gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan De Personeelsman heeft verstrekt.
11.4. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij De Personeelsman schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij De Personeelsman alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
11.5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat De Personeelsman zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat De Personeelsman binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 12. Uitvoeringstermijnen

12.1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door De Personeelsman opgegeven termijn.
12.2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
12.3. Indien De Personeelsman gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan De Personeelsman heeft verstrekt.
12.4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij De Personeelsman schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij De Personeelsman alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
12.5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat De Personeelsman zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat De Personeelsman binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 13. Risico-overgang

13.1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van De Personeelsman.
13.2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 14. Betaling

1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door De Personeelsman aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door De Personeelsman aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
4. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
5. De Personeelsman is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt per 1 maand plaats.
6. De Personeelsman en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
8. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van De Personeelsman en de verplichtingen van de Wederpartij jegens De Personeelsman onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15. Incassokosten

15.1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.
15.2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft De Personeelsman in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
15.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

16.1. Alle door De Personeelsman in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van De Personeelsman totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
16.2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
16.3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 17. Opschorting

17.1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft De Personeelsman het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
17.2. Voorts is De Personeelsman bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst De Personeelsman omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van De Personeelsman kan worden gevergd.
17.3. De Personeelsman behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Ontbinding

18.1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is De Personeelsman bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
18.2. Voorts is De Personeelsman bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
- na het sluiten van de Overeenkomst De Personeelsman omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van De Personeelsman kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Personeelsman kan worden gevergd;
- de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
- de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
- de Wederpartij komt te overlijden.
18.3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
18.4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De Personeelsman op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
18.5. Indien De Personeelsman de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is De Personeelsman niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
18.6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door De Personeelsman geleden schade.

Artikel 19. Overmacht

19.1. Een tekortkoming kan niet aan De Personeelsman of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
19.2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Personeelsman geen invloed kan uitoefenen en waardoor De Personeelsman niet in staat is de verplichtingen na te komen.
19.3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door De Personeelsman in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
19.4. De Personeelsman heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Personeelsman zijn verbintenis had moeten nakomen.
19.5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
19.6. Zowel De Personeelsman als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
19.7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt De Personeelsman zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
19.8. Indien De Personeelsman ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Personeelsman gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 20. Garanties

20.1. De Personeelsman garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. De Personeelsman garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
20.2. De Personeelsman garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
20.3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
20.4. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
20.5. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal De Personeelsman, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
20.6. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen reis-,administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
20.7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat De Personeelsman in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
20.8. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar De Personeelsman geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden en digitale storingen.

Artikel 21. Onderzoek en reclame

21.1. De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
21.2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 14 dagen na levering van het Product schriftelijk aan De Personeelsman gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
21.3. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 14 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan De Personeelsman gemeld te worden.
21.4. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 30 dagen na ontdekking ervan aan De Personeelsman gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
21.5. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
21.6. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal De Personeelsman aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door De Personeelsman nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij De Personeelsman niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
21.7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij De Personeelsman binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
21.8. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 22. Aansprakelijkheid

22.1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. De Personeelsman is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van De Personeelsman.
22.2. De Personeelsman is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij.
22.3. De Personeelsman is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Personeelsman is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Personeelsman kenbaar behoorde te zijn.
22.4. Indien De Personeelsman aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Personeelsman beperkt tot het bedragtot maximaal eenmaalhet bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door De Personeelsman aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat De Personeelsman overeenkomstig de verzekering draagt.
22.5. De Wederpartij dient de schade waarvoor De Personeelsman aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan De Personeelsman te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
22.6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens De Personeelsman vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 23. Vrijwaring

23.1. De Wederpartij vrijwaart De Personeelsman voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
23.2. Indien De Personeelsman door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden De Personeelsman zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Personeelsman en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 24. Verjaringstermijn

24.1. Voor alle vorderingen jegens De Personeelsman en de door De Personeelsman (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 25. Intellectuele eigendom

25.1. De Personeelsman behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
25.2. De Personeelsman behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 26. Geheimhouding

26.1. Zowel De Personeelsman als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 27. Privacy

27.1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan De Personeelsman verstrekt, zal De Personeelsman zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
27.2. De Personeelsman mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
27.3. Het is De Personeelsman niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
27.4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak De Personeelsman gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en De Personeelsman zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Personeelsman niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
27.5. De Wederpartij gaat akkoord dat De Personeelsman de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
27.6. De Personeelsman behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 28. Cookies

28.1. Bij het bezoeken van onze website kan De Personeelsman informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
28.2. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan De Personeelsman verstrekt en De Personeelsman verzamelt, zal De Personeelsman zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
28.3. De Personeelsman mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
28.4. De informatie die De Personeelsman verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
28.5. Het is De Personeelsman niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
28.6. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak De Personeelsman gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en De Personeelsman zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Personeelsman niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
28.7. De Wederpartij gaat akkoord dat De Personeelsman de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
28.8. De Personeelsman behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 29. Tegoedbon

29.1. Een Tegoedbon kan alleen worden besteed bij De Personeelsman.
29.2. Een Tegoedbon kan niet worden overgedragen aan derden en is persoonlijk op naam en slechts geldig indien diezelfde persoon de Tegoedbon inwisselt.
29.3. De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
29.4. Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.
29.5. Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
29.6. In geval van Koop en/of dienstverlening op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 30. Toepasselijk recht en geschillen

30.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Personeelsman partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
30.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
30.3. Geschillen tussen De Personeelsman en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
30.4. Indien beide partijen dit wensen wordt voor het geschil met professionele mediation naar een schikking gezocht.

Artikel 31. Vindplaats

31.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 61582557.