Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

Geen producten in winkelwagen

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er onvolkomenheden in de informatie voorkomen. Mocht dit het geval zijn, dan stelt Personeelsman het erg op prijs als je ons hierop attendeert via het contactformulier. Ook als je vragen hebt over deze disclaimer of ons privacy beleid, dan kun je contact met Personeelsman opnemen.

​Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.personeelsman.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen in Nederland hebben recht op toegang tot de website.
Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website of om van de website:
- geautomatiseerd te bezoeken;
- te hacken en botnetwerken te gebruiken;
- inhoud van de website en onderdelen van de website op andere websites te plaatsen.
- verkregen producten via de website te gebruiken anders dan voor eigen gebruik

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Personeelsman zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website en de daarop aangeboden producten zoals tools en e-books, kan Personeelsman niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Personeelsman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

Personeelsman behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Zonder schriftelijke toestemming van de Personeelsman is het de gebruiker niet toegestaan de volledige website of delen ervan en/of de producten (of delen hieruit) te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, met uitzondering van verveelvoudiging voor eigen gebruik binnen de eigen organisatie.

Privacy & cookies

De gegevens en informatie die aan de Personeelsman zijn verstrekt, zal de Personeelsman zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Personeelsman mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht, het geven van gevraagd of ongevraagd advies, het herinneren aan datums (zoals de aanzegplicht) of het afhandelen van een klacht. Het is Personeelsman niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Personeelsman gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Personeelsman zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Personeelsman niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Personeelsman behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

De websitebezoeker wordt van te voren geïnformeerd over het gebruik van cookies.
De informatie die Personeelsman verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Personeelsman heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. Personeelsman gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:
- het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
- het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
- het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

Toepasselijk recht en geschillen

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen

Je kunt de zelf verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.