Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Pensionering & Overlijden werknemer

  Ontslag bij pensionering

  Een arbeidsovereenkomst eindigt niet automatisch bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd als er geen pensioenontslagbeding is overeengekomen. Werkt de werknemer na zijn AOW-leeftijd of pensioenleeftijd door met zijn oude contract? Dan mag je de werknemer ontslaan zonder toestemming van de kantonrechter of UWV met een opzegtermijn van 1 maand.

  Pensioenontslagbeding
  Je kunt met een werknemer afspreken dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, of een eerdere of latere pensioendatum. Dit heet een pensioenontslagbeding en is standaard opgenomen in onze arbeidsovereenkomst op maat. Dit beding kan overigens ook zijn opgenomen in de CAO.

  Een verplichte pensionering op een datum eerder dan de AOW-leeftijd ligt overigens moeilijk. Je moet daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond aanvoeren. Denk daarbij aan piloten die op hun 56e met pensioen kunnen. 

  Doorwerken na de AOW- of pensioenleeftijd
  Doorwerken is altijd mogelijk als de werkgever en de werknemer dit beide willen. De werknemer ontvangt naast AOW en eventueel pensioen ook een salaris. Doorwerken kan met de oude arbeidsovereenkomst. Je kunt ook een nieuw contract maken en een ander salaris afspreken.

  Na de AOW- of pensioenleeftijd gelden andere arbeidsvoorwaarden. Ook gelden er andere rechten bij ontslag.

  Arbeidsvoorwaarden
  Blijft de werknemer na de AOW-leeftijd of pensioenleeftijd werken op basis van de afspraken uit zijn oude contract? Dan blijft zijn oude salaris geldig.

  Je mag ook nieuwe afspraken met elkaar maken. Ook over het salaris. Je mag alleen niet onder het minimumloon betalen.

  Na de AOW-leeftijd of pensioenleeftijd betaalt een werknemer geen premies meer voor werkloosheid en ziekte. Hij heeft dan ook geen recht op een uitkering van UWV bij ziekte of werkloosheid. Aan de andere kant is het salaris vaak hoger dan voor het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd.

  Flexibele arbeidsovereenkomsten
  Je hebt meer flexibiliteit in het inzetten van oudere werknemers. Je mag vanaf de AOW-leeftijd namelijk 6 tijdelijke contracten overeenkomen in een periode van 4 jaar.

  Je bent niet langer door de Wet Flexibel werken verplicht mee te werken. Zo hoef je een verzoek van de werknemer om meer uren te mogen werken zonder onderbouwing afwijzen.

  Arbeidsongeschiktheid
  Bij ziekte van een AOW- of pensioengerechtigde werknemer betaal je maximaal 13 weken het loon door. Bij overige werknemers is dit twee jaar.

  Na de pensioenleeftijd gelden er minder zware regels voor re-integratie. Zo maak je geen plan van aanpak. Ook hoef je geen passend werk meer te zoeken bij een ander bedrijf (het tweede spoor).

  Ontslag
  Werkt de werknemer na de AOW-leeftijd of pensioenleeftijd door met zijn oude contract? Dan mag je de werknemer ontslaan zonder toestemming van de kantonrechter of UWV. Je houdt hier rekening met 1 maand opzegtermijn.

  Sluit je een nieuw contract af na de AOW- of pensioenleeftijd met deze werknemer? Of met een nieuwe werknemer? Dan mag je niet zomaar opzeggen. Dit contract geldt namelijk voor bepaalde tijd. Wil je dit contract tussentijds opzeggen? Dan heb je toestemming nodig van UWV of de kantonrechter.

  Verder heeft de werknemer bijna dezelfde rechten en plichten als werknemers die geen AOW krijgen. Zo mag je een arbeidsovereenkomst niet zomaar beëindigen omdat de werknemer ziek is en houd je rekening met de 13 weken.

  Ook geldt de aanzegverplichting bij het stoppen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat je een maand voor het einde van de overeenkomst moet laten weten of je het contract verlengt. Doe je dat niet? Dan betaal je een maandsalaris als schadevergoeding.

  Beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij overlijden werknemer

  Mocht een werknemer onverhoopt komen te overlijden dan gaat allereerst alle aandacht uit naar de nabestaanden. De zakelijke afhandeling volgt later. Laat hen weten dat je daar over twee weken na het eerste contact op een gepast moment op terug komt.

  Wat je moet weten in geval van overlijden werknemer:

  • Door het overlijden eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Je hoeft het contract dus niet op te zeggen. Het is namelijk geen ontslag. Dit geldt zowel voor de overeenkomst voor bepaalde als voor onbepaalde tijd.
  • Nabestaanden hebben recht op een overlijdensuitkering. Dit is bij de wet geregeld. Bij deze uitkering gaat het om een bedrag gelijk aan het loon over een maand (tot aan de dag dat de medewerker overleed) met daarnaast een extra uitkering van een maandsalaris.
  • Over deze overlijdensuitkering betaal je bovendien vakantietoeslag. De eerder opgebouwde vakantietoeslag en het openstaande verlof van de medewerker worden berekend tot en met de dag van overlijden en keer je in geld uit.
  • De overlijdensuitkering is voor de loonbelasting vrijgesteld als dat bedrag niet hoger is dan drie maanden loon inclusief vakantietoeslag. Kom je boven dit bedrag, dan geldt op het meerdere het bijzondere tarief.
  • Als je het risico tot doorbetalen van loon bij overlijden hebt verzekerd, dan is deze kapitaalsuitkering eveneens vrijgesteld tot het maximum van drie maanden loon.
  • Doorgaans maak je de overlijdensuitkering over naar de bankrekening van de overleden medewerker. Deze uitkering is bedoeld voor de echtgenoot / partner waarmee de werknemer samenleefde. Is die partner er niet (meer) dan gaat de uitkering naar minderjarige kinderen. Is daar geen sprake van, dan gaat de uitkering naar degene met wie de medewerker in gezinsverband leefde en in wiens onderhoud de medewerker voorzag. Kort gezegd hoef je geen uitkering te betalen aan bijvoorbeeld familieleden van een alleenstaande overleden medewerker zonder minderjarige kinderen.
  • In een CAO kan een andere regeling voor overlijdensuitkering zijn opgenomen die mogelijk meer rechten geeft aan rechtsopvolgers (bijvoorbeeld meerderjarige kinderen). Je mag verder niet in het nadeel van de werknemer afwijken in een CAO of arbeidsovereenkomst.
  • Bedrijfseigendommen zoals een auto, fiets, computer, werkkleding, gereedschap en dergelijke dienen door een nabestaande te worden overgedragen aan de werkgever.
  • De nabestaanden (erfgenamen) hebben mogelijk recht op een uitkering en mogelijk ook op een overlijdenspensioen. Ook kan er een ANW-hiaat verzekering zijn afgesloten voor/door de overleden werknemer. Ga na waar de nabestaanden hierover informatie kunnen inwinnen.
  • De overlijdensuitkering hoef je niet te betalen als de werknemer onmiddellijk vooraf aan het overlijden geen recht op loon had tijdens arbeidsongeschiktheid. Dit bijvoorbeeld door belemmering of vertraging van de genezing of vanwege het niet willen meewerken aan de re-integratie. Of bijvoorbeeld door zijn toedoen geen aanspraak had op een ZW- of WIA-uitkering.
  • Mocht er eventueel voor het overlijden een ontslagvergoeding zijn overeengekomen, dan is het afhankelijk wat je hierover hebt afgesproken. De nabestaanden hebben sowieso recht op de vergoeding als de werknemer in de beëindigingsovereenkomst nadrukkelijk laat opnemen dat het uitbetalen afhankelijk is van het in leven zijn op de afgesproken ontslag- of uitbetalingsdatum. Laat je bij twijfel adviseren door een specialist.

  Houd tenslotte contact met de nabestaanden en ga na of de financiële afwikkeling correct is verlopen.

  Wij helpen bij ontslag

  Een advocaat of jurist is niet noodzakelijk bij een ontslagtraject. De Personeelsman heeft specialisten die helpen het ontslag goed te laten verlopen en betaalbaar te houden. 


  Pensionering of overlijden werknemer. Wat te doen? / bijgewerkt 1 januari 2021