Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Ontslagprocedure UWV of kantonrechter

  In het huidige ontslagrecht bepaalt de reden van het ontslag de route:

  Ontslagprocedure via UWV

  Voor een bedrijfseconomisch ontslag of ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid moet je de UWV-procedure hanteren. Dit is relatief eenvoudig. De behandeling van het ontslag verloopt schriftelijk en je hoeft dus niet zoals bij een kantonrechter op een zitting te verschijnen.

  Bij een ontslagvergunning van het UWV is er sprake van het betalen van een transitievergoeding aan je werknemer. De procedure is niet geschikt als er een opzegverbod is. Het is dus niet mogelijk om via deze ontslagmethode zieke en zwangere werknemers te ontslaan.

  Doorlooptijd procedure verkort

  Het UWV moet volledige ontslagaanvragen normaliter binnen vier weken afhandelen. Je mag als werkgever de doorlooptijd van de ontslagprocedure in mindering brengen op de opzegtermijn. Er moet overigens wel tenminste een maand opzegtermijn overblijven.

  Onderstaande aanvraagformulieren kun je indienen bij het UWV:

  Na de ontvangst van het formulier (dat je met de laatste Acrobat Reader digitaal kunt invullen) zal het UWV zo nodig verzoeken om de gegevens aan te vullen. Je krijgt daar acht dagen de tijd voor. Lever je dit niet of niet op tijd aan, dan neemt het UWV de aanvraag niet in behandeling.

  De werknemer krijgt binnen drie dagen een afschrift. Hij krijgt vervolgens twee weken de tijd om een verweer in te dienen tegen het verzoek. Je kunt het UWV verzoeken om vertrouwelijke gegevens (zoals omzet- en winstgegevens) alleen ter inzage te leggen bij hun op kantoor.

  Wanneer de zaak duidelijk is, zul je kort daarna een beslissing van het UWV mogen verwachten. Is de zaak nog niet helemaal duidelijk, dan kan het UWV een schriftelijke ronde toevoegen. Je krijgt dan tien dagen om te reageren. De werknemer krijgt daarna ook tien dagen om te reageren.

  Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen krijg je uitstel, als je niet binnen de gestelde termijnen kunt reageren. Uiteindelijk beoordeelt het UWV de ontslagsituatie en beslist dan of er toestemming wordt verleend voor het ontslag.

  UWV kent transitievergoeding toe

  Bij een ontslagvergunning van het UWV is er sprake van een transitievergoeding voor de werknemer. Je kunt dan de arbeidsovereenkomst opzeggen waarbij je de opzegtermijn in acht neemt.

  Als daarover niets is geregeld in de arbeidsovereenkomst of CAO, dan gelden de wettelijke opzegtermijnen. Je mag bij het volgen van de UWV-procedure de doorlooptijd van de opzegtermijn aftrekken, als de werknemer tenminste een maand opzegtermijn overhoudt.

  Ontslagprocedure via kantonrechter

  De kantonrechter moet het ontslagverzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Evenals bij de UWV-procedure mag je doorlooptijd van de ontslagprocedure in mindering brengen op de opzegtermijn. Hoe langer de procedure duurt, hoe korter de opzegtermijn voor de werknemer. Er moet overigens wel tenminste een maand opzegtermijn overblijven.

  De gerechtelijke procedure start met het verzoekschrift dat naar de griffie van de rechtbank, sector kanton wordt gezonden. Je moet het verzoekschrift met bewijsstukken sturen aan de rechtbank die bevoegd is in de woonplaats van de werknemer of de plaats waar hij normaal zijn werk verricht. Als je later nog nieuwe bewijsstukken wilt overleggen, dan moet je dit enkele dagen voor de zitting doen. Je moet deze stukken dan ook naar de medewerker sturen.

  De werknemer krijgt de gelegenheid een verweerschrift in te dienen. Hij is hier niet toe verplicht en mag tijdens de mondelinge behandeling van de zaak zijn kant van het verhaal nader toelichten. Ook jij krijgt de mogelijkheid om je standpunten nader toe te lichten. Probeer zo rustig mogelijk te blijven door kort en zakelijk te antwoorden op zijn vragen.

  Je bent evenals de werknemer verplicht om persoonlijk aanwezig te zijn bij een zitting. De kantonrechter kan je dan vragen stellen en zal onderzoeken of een schikking mogelijk is. Verwacht geen zitting van uren. Kantonrechters houden over het algemeen een strakke tijdsplanning aan en trekken niet meer dan een uur uit voor de behandeling van het verzoek.

  Ontslagvergoeding = transitievergoeding

  Als er tijdens de zitting geen schikking wordt getroffen, dan bepaalt de kantonrechter een datum waarop hij zijn beschikking zal afgeven. Als je een dossier hebt opgebouwd, dan is de kans groot dat je de arbeidsovereenkomst mag beëindigen waarbij je rekening houdt met een opzegtermijn en het betalen van een transitievergoeding aan de werknemer.

  Heb je geen dossier, dan kan het zijn dat de werknemer in dienst moet blijven. In uitzonderlijke gevallen waarbij het niet verantwoord is om de arbeidsovereenkomst intact te laten, kan de kantonrechter een billijkheidsvergoeding aan de werknemer toekennen die boven op zijn transitievergoeding komt. Denk aan situaties als intimidatie en discriminatie.

  Opzegtermijnen

  Houd rekening met de opzegtermijn. De gehele doorlooptijd van de procedure bij het UWV of de kantonrechter worden in mindering op de opzegtermijn gebracht. Wel moet na aftrek, evenals onder het oude ontslagrecht, minimaal een maand opzegtermijn overblijven.

  Meerdere ontslagredenen

  Als je een werknemer wilt ontslaan vanwege meerdere redenen, dan moet je kiezen voor de zwaarstwegende grondslag die je volledig kunt onderbouwen of voor de cumulatiegrond met twee gedeeltelijk aanwezige ontslaggronden. Er hoeft dus niet meer zoals voor 2020 per definitie sprake te zijn van het voldoen aan één volwaardige ontslaggrond.

  Het combineren van bijvoorbeeld de ontslaggrond verwijtbaar handelen met een verstoorde arbeidsrelatie kan dan alsnog tot ontslag leiden. Wel kan de rechter een extra vergoeding opleggen van 50% boven op de gebruikelijke transitievergoeding.

  Beroep tegen ontslagbeslissing

  Zowel de werkgever als de werknemer kunnen tegen een uitspraak van het UWV beroep aantekenen bij de kantonrechter, terwijl je een uitspraak van de kantonrechter weer aan kan vechten bij het gerechtshof. Daarna is eventueel nog een procedure bij de Hoge Raad mogelijk. Dit betekent dat het maanden of jaren kan duren voordat je zeker weet of de arbeidsovereenkomst formeel ontbonden is.

  Ontslagprocedure UWV of kantonrechter / bijgewerkt 1 januari 2021