Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

  Geen producten in winkelwagen

  Voorbeeld concurrentiebeding

  Voorbeeld concurrentiebeding

  Met een concurrentiebeding en een relatiebeding beperk je het risico dat (ex) werknemers er vandoor gaan met klanten en kennis van je bedrijf. Het traditionele concurrentiebeding verbiedt een werknemer dezelfde werkzaamheden, in dezelfde regio, voor een bepaalde periode uit te voeren voor zichzelf of een concurrent. Het is verstandig om aan het concurrentiebeding een boetebeding te koppelen. Lees verder voor meer tips en een voorbeeld concurrentiebeding.

  In het concurrentiebeding staan bijvoorbeeld afspraken over:

  • welke werkzaamheden een werknemer wel en niet mag verrichten als hij bij het bedrijf ontslag neemt
  • in welke regio hij niet mag werken
  • hoe lang de gemaakte afspraken gelden
  • wat de boete is als de werknemer de afspraken overtreedt
  Voorwaarden concurrentiebeding

  Een concurrentiebeding is alleen geldig als:

  • er een schriftelijke afspraak tussen werkgever en werknemer is
  • de werknemer meerderjarig is
  ​Voorbeeld concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst

  Het is werknemer verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende............ maanden/jaren na het eindigen van de arbeidsovereenkomst, binnen een gebied van ... kilometer van de standplaats van de werknemerm direct of indirect in dienst te treden bij of op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige producten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt, of die gelijke diensten verleent als werkgever doet, of voor eigen rekening gelijke of gelijksoortige werkzaamheden te verrichten.

  • Let op: dit is een voorbeeld concurrentiebeding. Het opstellen van een concurrentiebeding is altijd maatwerk.
  ​Voorbeeld concurrentiebeding motivering tijdelijke arbeidsovereenkomst

  Is een arbeidscontract voor bepaalde tijd afgesproken? Dan mag een concurrentiebeding alleen bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Je moet schriftelijk goed uitleggen waarom een concurrentiebeding nodig is. Dat is maatwerk. ​Doe je dit niet, dan kan het beding de prullenbak in. Dit geldt ook als de schriftelijke motivering van een concurrentiebeding onvoldoende is onderbouwd.

  De noodzaak voor het expliciet opnemen van een concurrentiebeding ligt in de bescherming van ...

  - bedrijfsgevoelige informatie over (aanvullen) of; 
  - de technologische veranderingen c.q. verbeteringen binnen de organisatie en dan met name het {benoemen productieproces} 

  ... waar werknemer gedurende zijn dienstverband uit hoofde van de werkzaamheden kennis van neemt en welke informatie, mochten derden daar kennis van nemen, grote (financiële) schade toebrengt c.q. kan toebrengen aan de organisatie van werkgever.

  Voeg in het artikel in de arbeidsovereenkomst toe dat jullie het concurrentiebeding expliciet mondeling zijn overeengekomen en dat de werknemer zich bewust is van de consequenties. Een maatwerk arbeidscontract van de Personeelsman bevat het volledige artikel. Of download het gratis voorbeeld arbeidscontract waarin je het non concurrentiebeding zelf kunt opnemen, maar let op de formulering.

  Geschil over concurrentiebeding

  Probeer eerst zelf met de (ex) werknemer tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan is mediation een optie. Mocht deze bemiddeling ook geen succes opleveren, dan kun je de zaak voorleggen aan de kantonrechter. Hij kan het concurrentiebeding of de boete geheel of gedeeltelijk teniet doen of matigen. Dat hangt af van de belangen van de werknemer en de werkgever.  Maak het concurrentiebeding daarom niet te zwaar.

  ​Tips concurrentiebeding

  Voor alle concurrentiebedingen geldt de basisregel: hou het reëel. Doe je dit niet, dan is de kans zeer groot dat een kantonrechter het concurrentiebeding nietig verklaard.

  • laat het concurrentiebeding niet te lang duren, bijvoorbeeld maximaal één jaar;
  • zorg dat je de functie of de werkzaamheden zo duidelijk en beperkend mogelijk formuleert: goed: ‘verkoper van computers en randapparatuur’; fout: ‘verkoper’;
  • hou de straal waar jouw ex-werknemer zich vrij kan ontplooien reëel, bijvoorbeeld buiten een straal van 25 km rondom jouw bedrijf;
  • zorg voor een schriftelijke motivering vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd;
  • combineer een concurrentiebeding met een boetebeding;
  • kom een nieuw concurrentiebeding overeen als je werknemer van functie of contract wijzigt, dus: nieuwe functie is nieuw concurrentiebeding en nieuw contract is eveneens nieuw concurrentiebeding;
  • een concurrentiebeding is niet altijd noodzakelijk. Je mag altijd een geheimhoudingsplicht overeenkomen waarbij je bijvoorbeeld prijsafspraken met klanten kunt beschermen. Lees meer over het geheimhoudingsbeding;
  • treedt een werknemer met een concurrentiebeding bij jouw bedrijf uit dienst? Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Wijs hem en eventueel zijn nieuwe werkgever schriftelijk op het beding en de gevolgen.

  Voorbeeld concurrentiebeding / bijgewerkt 30 april 2016