Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

Geen producten in winkelwagen

Archives

Privacy zieke werknemer: nieuwe regels

Privacy zieke werknemer: wat mag je wel maar vooral niet vragen, registreren of doorspelen aan een derde partij bij een zieke werknemer? De regels zijn kort geleden aangescherpt, maar nog lang niet bij iedereen bekend.Hieronder tref je een samenvatting aan van het 40 pagina’s tellende rapport beleidsregels ‘De zieke werknemer’. Het sollicitatiegesprek​Je mag als mogelijk toekomstig werkgever geen vragen stellen over de gezondheid van een sollicitant of zijn ziekteverzuim in het verleden.De aanstellingskeuringJe mag alleen onder strikte voorwaarden nog een aanstellingskeuring laten uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld alleen als de functie bijzondere eisen stelt aan de medische geschiktheid van de sollicitant.​Tijdens de keuring mogen alleen aspecten onderzocht worden die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de bijzondere functie-eisen. De sollicitant moet toestemming geven aan de bedrijfsarts…

Meer duidelijkheid over eerste reparaties WWZ

Reparaties WWZ – updateIn de actualiteiten van mei heb je de door minister Asscher aangekondigde reparaties WWZ kunnen lezen.​Inmiddels is er meer duidelijkheid over de eerste reparaties en per wanneer die naar verwachting gaan plaatsvinden. ​Wat zijn de eerste reparaties WWZ? En per wanneer gaan deze in?1. Ketenregeling en seizoensarbeid: wachttermijn van 6 naar 3 maandenVoor sectoren met veel seizoensarbeid wordt de wachttermijn tussen 2 contracten aangepast van 6 naar 3 maanden als sociale partners dat vastleggen in de cao. Deze maatregel gaat in per 1 juli 2016.In de nieuwe cao Open Teelten, die 1 juli 2016 ingaat, is deze onderbrekingstermijn – als eerste in Nederland – teruggebracht naar 3 maanden. Dit betekent dat na 3 contracten een onderbreking van 3 maanden voldoende is, om…

Wet Flexibel Werken: alles wat je als werkgever moet weten

Wet flexibel werken Voor wie geldt de Wet flexibel werken?​Waarvoor mag de werknemer precies een verzoek indienen?Wanneer mag een werknemer een verzoek indienen?Geldt dit voor alle werknemers in loondienst?Hoe vaak mag een werknemer een verzoek indienen?Waar moet een verzoek aan voldoen?Op welke grond kun je een verzoek afwijzen?​Hoe en wanneer moet je op een verzoek reageren?​Kan ik nog terugkomen op mijn besluit?​Is afwijken via de cao of bedrijfsreglement mogelijk? De Wet flexibel werken is vanaf 1 januari 2016 van kracht en is de opvolger van de Wet Aanpassing Arbeidsduur. Deze wet gaf werknemers enkel de mogelijkheid om de werkgever te vragen om de arbeidsduur te vermeerderen of te verminderen.Onder de Wet Flexibel Werken blijft de werknemer de mogelijkheid behouden om de werkgever te vragen om…

Wijziging afspiegelingsbeginsel 2016 bij bedrijfseconomisch ontslag

Wijziging in het afspiegelingsbeginsel 2016In februari is vrijwel ongemerkt een belangrijke wijziging doorgevoerd in het geval je een werknemer om bedrijfseconomische redenen wilt ontslaan. Het betreft hier een wijziging in de volgorde van het afspiegelingsbeginsel. ​Wat is het afspiegelingsbeginsel?Je kunt als werkgever bij een bedrijfseconomisch ontslag niet helemaal zelf bepalen wie er wel en wie er niet voor ontslag wordt voorgedragen. Hier zijn de regels van het afspiegelingsbeginsel van toepassing. Dit zorgt ervoor dat de ontslagen werknemers eerlijk verdeeld worden. Het is de bedoeling dat de leeftijdsopbouw van de werknemers binnen je bedrijf ongeveer gelijk blijft.Waarom een wijziging in het afspiegelingsbeginsel?Deze wijziging is een gevolg van de inwerkingtreding van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De rangorde tussen AOW-ers, oproekrachten en tijdelijke werknemers is…

Aangekondigde reparaties Wet Werk en Zekerheid

Reparaties Wet werk en zekerheidDe eerste reparaties Wet werk en zekerheid zijn eind april 2016 door Minister Asscher aangekondigd. De verplichte wachttermijn van 6 maanden tussen twee tijdelijke contracten wordt voor bepaalde sectoren aangepast. Er komt een tijdelijke oplossing voor werkgevers die het loon bij ziekte niet kunnen doorbetalen. De derde en vierde wijziging is dat het minimum (jeugd)loon omhoog gaat. Deze maatregelen zijn afgestemd met vakbonden en werkgevers en worden deels in cao’s verwerkt. Goed nieuws? Laten we het hopen! 1. Wachttermijn van 6 naar 3 maandenVoor sectoren met veel seizoensarbeid wordt de wachttermijn tussen 2 contracten aangepast van 6 naar 3 maanden als sociale partners dat vastleggen in de cao.2. Stukloon wordt minimumloonPakketbezorgers en andere werknemers die werken op basis van stukloon verdienen…

Wijzigingen arbeidsrecht 2016

Wijzigingen arbeidsrecht 2016In 2016 zijn wederom de nodige wijzigingen doorgevoerd. De Personeelsman zet de belangrijkste wijzigingen arbeidsrecht 2016 op een rij voor werkgevers en leidinggevenden. Wijzigingen arbeidsrecht 2016 Wet flexibel werkenWijzigingen wettelijk minimumloonMaximale transitievergoeding verhoogdAanpassingen WW en WGAWet aanpak schijnconstructies (WAS)Wet pensioencommunicatie Wijzigingen arbeidsrecht 2016 voor AOW-er in loondienstDe VAR verdwijnt voor ZZP’-er​MeerlingenverlofParticipatiewetBonussen in de werkkostenregelingMaximering faillissementsuitkeringWijziging volgorde afspiegelingsbeginsel Wet flexibel werkenDe eerste uit de reeks belangrijke wijzigingen arbeidsrecht 2016 is met stip de Wet flexibel werken. Deze vervangt per 1 januari 2016 de Wet aanpassing arbeidsduur en maakt het voor werknemers mogelijk om werk en zorg beter met elkaar te combineren. Een werknemer heeft vanaf 1 januari 2016 recht op flexibel werken en kan hiertoe een verzoek indienen bij zijn werkgever voor aanpassing van…

Pas op voor een verhaalsanctie van het UWV

Heb je een zieke werknemer die tijdens zijn eerste twee ziektejaren uit dienst treedt en zodoende instroomt in de Ziektewet? Heb je niets of weinig gedaan aan zijn re-integratie? Dan bestaat de kans op een verhaalsanctie als blijkt dat je onvoldoende inspanningen hebt verricht voor de re-integratie.De verhaalsanctie is net als de loonsanctie een sanctie van het UWV voor nalatige werkgevers. Het UWV toetst of een werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Dit geldt dus ook voor een zieke werknemer die tijdens de eerste twee jaar van ziekte uit dienst treedt en in aanmerking komt voor een Ziektewetuitkering.Ben je nalatig geweest, dan kan het UWV (een deel van) de uitkering van de zieke werknemer op jouw bedrijf verhalen. Deze verhaalsanctie wordt verrekend over de periode waarin…

Welke veranderingen gaan per 1 juli 2015 in?

Per 1 juli 2015 staan er nieuwe wettelijke wijzigingen op stapel. Al eerder, per 1 januari 2015, zijn de eerste maatregelen uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking getreden. Zo gelden er nieuwe regels bij het afsluiten van een non-concurrentiebeding, het aangaan van de proeftijd en het aanzeggen van een tijdelijk contract. De bedoeling van al deze maatregelen is om de rechtspositie van flexwerkers en tijdelijk contractanten te versterken.Veranderingen 1 juli 2015 vanuit de WWZ De reden van het ontslag bepaalt nu de ontslagroute: kantonrechter of UWV Als de ontslagreden bedrijfseconomisch ontslag of langdurige arbeidsongeschiktheid is, dan kun je alleen nog naar het UWV. Voor alle andere ontslagredenen (zoals disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie en wangedrag) toetst de kantonrechter of je voldoet aan de nieuwe…

Mobiliteitsbonus straks van € 7.000,- naar € 1.800,-

De kans is groot dat de mobiliteitsbonus wordt teruggebracht van € 7.000,- per jaar naar € 1.800,- per jaar. Deze bonus ontvang je jaarlijks in de vorm van premiekorting als je een Wajonger in dienst hebt.  De reden van deze voorgenomen maatregel is dat de staatssecretaris de instrumenten uit de Participatiewet wil harmoniseren. Dit houdt onder meer in dat de mobiliteitsbonus (ook wel premiekorting genoemd) en de no-riskpolis per 1 januari 2016 worden aangepast. Dit heeft grote financiële gevolgen als je Wajongers in dienst hebt voor wie je premiekorting mag toepassen. Heb je korter dan drie jaar een Wajonger in dienst waarvoor je premiekorting krijgt? Dan ontvang je voor deze werknemer mogelijk vanaf 1 januari 2016 dus geen € 7.000 of € 3.500 premiekorting per…