Vragen over personeel? Bel de Personeelsman: 030 - 636 59 56

Geen producten in winkelwagen

Welke veranderingen gaan per 1 juli 2015 in?

Per 1 juli 2015 staan er nieuwe wettelijke wijzigingen op stapel. Al eerder, per 1 januari 2015, zijn de eerste maatregelen uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking getreden. Zo gelden er nieuwe regels bij het afsluiten van een non-concurrentiebeding, het aangaan van de proeftijd en het aanzeggen van een tijdelijk contract. De bedoeling van al deze maatregelen is om de rechtspositie van flexwerkers en tijdelijk contractanten te versterken.

Veranderingen 1 juli 2015 vanuit de WWZ

  • De reden van het ontslag bepaalt nu de ontslagroute: kantonrechter of UWV

Als de ontslagreden bedrijfseconomisch ontslag of langdurige arbeidsongeschiktheid is, dan kun je alleen nog naar het UWV. Voor alle andere ontslagredenen (zoals disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie en wangedrag) toetst de kantonrechter of je voldoet aan de nieuwe regels van het ontslag. De mogelijkheid van ontslag met wederzijds goedvinden blijft bestaan.

  • Beroepsmogelijkheid

Voorheen was een ontslagbesluit van het UWV of de kantonrechter meestal definitief. In het nieuwe ontslagrecht kun je altijd beroep aantekenen tegen een ontslagbeslissing. Bij een uitspraak van het UWV teken je beroep aan bij de kantonrechter, terwijl je een uitspraak van de kantonrechter kan aanvechten bij het gerechtshof en daarna de Hoge Raad.

  • Scholingsplicht

Vanaf 1 juli 2015 heb je als werkgever een scholingsplicht voor je personeel. Je moet je werknemer in staat stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie. De kans is vrij groot dat de kantonrechter of het UWV bij ontslagzaken regelmatig de vraag zal stellen of er voldoende aandacht voor scholing is geweest.

  •  Nieuwe ketenregeling

Na drie tijdelijke contracten of een dienstverband van twee jaar (wat eerder komt) heeft een werk nemer recht op een vast dienstverband. Dit was voorheen bij een dienstverband van drie jaar. De  nieuwe keten van arbeidsovereenkomsten komt ten einde bij een contractonderbreking van minimaal zes maanden (voorheen twee maanden). 

  • Transitievergoeding

Je moet een transitievergoeding betalen aan een werknemer die na een dienstverband van minimaal twee jaar uit dienst treedt. Dit geldt ook voor tijdelijk contractanten.

Download het gratis mini e-book voor meer informatie over de WWZ

Andere belangrijke wijzigingen per 1 juli 2015:

  • Aangescherpte regels bij de WW-uitkering

De Werkloosheidswet zal worden 'versoberd'. Zo wordt de maximale ww-duur vanaf 2016 afgebouwd van 38 maanden naar 24 maanden. Ook de opbouw van ww-rechten wordt aangepast. In de eerste tien arbeidsjaren zal één maand ww-recht per arbeidsjaar worden opgebouwd, na tien jaar een halve maand per arbeidsjaar.Na zes maanden WW wordt alle arbeid als passend beschouwd.

  • Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Een werknemer kon al kort- en langdurend zorgverlof opnemen voor een ouder, partner of (pleeg)kind. Per 1 juli 2015 kan hij dit ook doen boor zijn broer, zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of een ander persoon uit zijn sociale omgeving. Voor langdurig zorgverlof hoeft er geen sprake meer te zijn van een levensbedreigende ziekte. Dit kan ook gebruikt woren voor noodzakelijke zorg bij ziekte en hulpbehoevendheid. Lees meer over Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

  • Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon wordt uitgebreid. Hiermee probeert de overheid met hulp van de Belastingdienst schijnconstructies van uitzendkrachten te voorkomen. Je bent als opdrachtgever straks ook aansprakelijk voor het betalen van het CAO-loon aan een werknemer. Nu is alleen de werkgever (vaak het uitzendbureau) aansprakelijk. Je moet minimaal het salarisgedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal overmaken. Lees meer over de Wet aanpak schijnconstructies